Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

Podrobnější informace o vzdělávacích akcích 61. - 76.

61. Český jazyk – materiály a pomůcky
pro samostatnou práci dětí

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               Mgr. Kamila Randáková

Program:                zásady práce dětí v pedagogickém systému Montessori

  připravené prostředí a kritéria pro přípravu materiálů a pomůcek

  materiály a pomůcky pro samostatnou práci dětí – využití ve vyučování na 1. stupni ZŠ k výkladu, opakování nebo procvičování učiva ČJ

  práce se skupinami dětí při reedukaci SPU – opakování a procvičování učiva ČJ

  ukázka materiálů a pomůcek

  návody a náměty k práci v ČJ na 1. stupni ZŠ (osvojování tvarů písmen, abeceda; počáteční čtení slov; analýza a syntéza slov (hlásky, slabiky); věta, druhy vět; význam slov a slovní zásoba; mluvnické učivo; stavba věty; dějový sled a příběhy)

Určeno:                  učitelé 1. stupně základních, speciálních a pomocných škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, další pedagogičtí pracovníci a rodiče, kteří pracují s dítětem v domácím vyučování

Rozsah semináře:   6 hodin

Cena:                      950 Kč (903 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)             

Termín konání:     po přihlášení potřebného počtu účastníků           

 

 

62. Vyučování cizím jazykům u dětí s SPU

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektor:                   doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:                příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže

  projevy SPU při osvojování cizího jazyka

  psychické zvláštnosti dětí se SPU

  náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné třídě: * hodnocení a klasifikace, * pomůcky pro výuku cizích jazyků, * významní jedinci s dyslexií, * kazuistiky

Určeno:                  učitelé cizích jazyků, učitelé provádějící reedukaci SPU

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      850 Kč (808 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)             

Termín konání:     10. 2. 2009

 

63. Angličtina a děti s SPU

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               Mgr. Dagmar Chroboková

Program:                vývojové poruchy učení, dyslexie

  cizí jazyk a dyslektik: jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení

  jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situaci řešit

  učebnice angličtiny pro dyslektické žáky

  metody praktické ukázky práce s učebnicí Angličtina 1 a způsoby práce v hodinách AJ s dyslektickými žáky

  práce s doprovodnými materiály: testy – jak je hodnotit, CD, metodická příručka, obrázkový slovník, pexesa

  metody a způsoby práce v hodinách anglického jazyka s dyslektickými žáky na prvním stupni ZŠ

  dyslektik chlapec x dyslektik dívka: jak se liší myšlení chlapců a dívek

Určeno:                  učitelé AJ, učitelé 1. stupně ZŠ a speciálních tříd a škol, speciální pedagogové

Rozsah semináře:              4 hodiny

Cena:                      650 Kč (618 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)             

Termín konání:     po přihlášení potřebného počtu účastníků

 

64. Alternativní metody výuky AJ u žáků se SPU v běžné ZŠ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 366/2007-25-551

Lektorka:               Mgr. Radka Mlýnková

Program:              Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s aktuálními trendy ve výuce anglického jazyka a s možnostmi využití alternativních metod ve výuce anglického jazyka u žáků s SPU i žáků intaktních. Účastníkům semináře bude teoreticky i prakticky představena metoda Total Physical Response, multisensoriální přístup ve výuce jazyků a možnosti  rozvoje fonémického a fonologického uvědomění a fonematického sluchu v anglickém jazyce.

Seminář je orientován na praktické využití získaných poznatků a na konkrétní aktivity, které lze v hodinách anglického jazyka využít.

Určeno:                  učitelé anglického jazyka na 1. a 2. stupni základních škol, speciální pedagogové a ostatní zájemci z řad pedagogických pracovníků s úrovní znalostí alespoň A2

Rozsah kurzu:      7 hodin

Cena:                      990 Kč (940 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     po přihlášení potřebného počtu účastníků

 

65. Dyslexie – angličtina

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               Ing. Dagmar Rýdlová (DYS-BABA)

Program:                teoretické minimum

  zážitková část: účastníci semináře si osobně prožijí situace a pocity dětí s dyslexií

  praktické ukázky: hmatové pomůcky – vystřihovánky, skládačky a hry, které konkretizují jazykové abstraktní jevy, ukázka kompenzačního programu Jazyky bez bariér

tvůrčí dílna: učitelé si dle svých potřeb vlastnoručně aplikují vybranou pomůcku na konkrétní učební látku (možnosti individuální i skupinové práce)

  při druhém setkání účastníci předvedou implementaci nových znalostí a pomůcek do výuky

Určeno:                  učitelé elementaristé, angličtináři, češtináři, speciální pedagogové

Rozsah kurzu:      12 hodin rozložených do dvou setkání     

Cena:                      1 500 Kč (1 425 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 2. 2. 2009 a 11. 3. 2009

 

66. Supervizní seminář – Dyslexie – angličtina

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               Ing. Dagmar Rýdlová (DYS-BABA)

Program:                výměna zkušeností při užívání názorných pomůcek pro uchopení slovíček a gramatiky

  konstruktivní metody skupinové podpory při řešení konkrétních problémů

  seznámení učitelů s novinkami v oblasti vývoje názorných pomůcek pro uchopení slovíček a gramatiky

  posílení zájmu a schopnosti učitelů při využívání názorných pomůcek pro uchopení slovíček a gramatiky

  přenos konstruktivní manažerských dovedností při řešení problémů do školního prostředí

Určeno:                  absolventi základního semináře Dyslexie – angličtina

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      900 Kč (855 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termín konání:     2. 6. 2009

 

67. Němčina a děti s SPU

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               Mgr. Vlasta Vaňková

Program:                úvod: vývojové poruchy učení, dyslexie

  cizí jazyk a dyslektik: jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení, jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situaci řešit

  učebnice němčiny pro dyslektické žáky: metody a způsoby práce v hodinách NJ s dyslektickými žáky, praktické ukázky práce s učebnicí Němčina 1

  práce s doprovodnými materiály: testy – jak je hodnotit, CD, metodická příručka, obrázkový slovník, pexesa

  závěr: poučení pro praxi

Určeno:                  učitelé 1. stupně základních a speciálních škol, učitelé pomocných škol, učitelé NJ, speciální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              4 hodiny

Cena:                      650 Kč (618 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termín konání:     po přihlášení potřebného počtu účastníků

 

68. Nadané děti a žáci a věda a technika

Akreditace MŠMT ČR čj. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Eva Vondráková

Program:               – vývoj osobnosti a zájmu dětí o matematiku, techniku a přírodovědu od útlého věku po dospělost.

  osobnostní zvláštnosti intelektově mimořádně nadaných dětí a žáků. Hranice mezi normalitou a patologií. Životopisy významných vědců s přihlédnutím k jejich vývoji v dětství.

  kazuistiky nadaných z Klubu rodičů při Společnosti pro talent a nadání.

  velmi problémoví nadaní.

  matematika a její význam pro rozvoj osobnosti a myšlení.

  instituce a projekty podporující vyhledávání a rozvoj vědeckých nadějí.

  legislativa ke vzdělávání nadaných v ČR.

  varianty vzdělávání podporující nadání pro vědu a techniku.

  možnosti spolupráce pro učitele matematiky a přírodovědných a technických předmětů.

  využití moderních technologií v práci s nadanými.

– kde hledat další informace, radu a pomoc, instituce, vzdělávání, literatura.

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, poradenští pracovníci, lektoři zájmových činností a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      670 Kč (637 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     13. 3. 2009

 

69. Etika v komunikaci s okolím

Akreditace MŠMT ČR čj. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Emílie Šranková

Program:               Stručný výklad morálního vývoje člověka podle Kohlberga, motorické a individuální stadium, egocentrické stadium, začínající spolupráce, kodifikování pravidel).

                                 Výklad morálního vývoje dítěte podle Piageta – jeho zlomová období.

                                 Postoje a morální regulace chování dětí a dospělých a principy jejich fungování. Výklad, jak fungují rozhodovací procesy u dětí a dospělých, rozdíly mezi nimi a řešení jejich harmonizace. Modelové situace na obhajobu svých postojů, eventuelně postojů dětí. Jak poznat a jak se bránit, když se někdo blízký či cizí nechová podle pravidel. Co jsou to morální dilemata a styly rozhodování.

Určeno:                  speciální pedagogové, poradenští psychologové

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     po přihlášení potřebného počtu účastníků

 

70. Práce s výchovnými problémy ve třídě

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PaedDr. Hana Žáčková

Program:                druhy výchovných problémů

  vznik agresivního chování u dětí (včetně šikany)

  rozpoznávání „agresorů“ a „obětí“

  možnosti řešení agresivního chování u dětí

  práce s tresty a odměnami

  práce s rodinou

Určeno:                  učitelé a vychovatelé základních a speciálních škol, SŠ a SOU, speciální pe-dagogové, výchovní poradci, školní psychologové, pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      950 Kč (903 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termín konání:     20. 3. 2009

 

71. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorky:               PhDr. Václava Masáková, Mgr. Jaroslava Budíková

Program:                možnost zmapovaní vlastní úrovně jednotlivých dílčích kompetencí

  schopnost optimální komunikace a spolupráce

  řešení problémů a tvořivost

  samostatnost a výkonnost

  odpovědnost a spolehlivost

  myšlení a učení

  zdůvodňování a hodnocení

Určeno:                  pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 3. 2. a  17. 2. 2009

 

72. Komunikační dovednost jako jedna z klíčových kompetencí

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               PhDr. Václava Masáková

Program:                vedení rozhovoru s rodiči, s problémovým žákem

  řešení konfliktů, aktivní naslouchání, asertivní formy komunikace

  agresivní, pasivní, manipulativní prvky v komunikačních vzorcích

  komunikace verbální, neverbální

  trénink optimální komunikace – vztahy mezi dospělými, trénink komunikace mezi dospělými a dětmi a trénink komunikace u dětí ve školních podmínkách

Určeno:                  pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení

Rozsah kurzu:      36 hodin rozložených do dvou víkendových setkání

Cena:                      2 150 Kč (2 043 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termíny setkání: 6. - 8. 2. 2009 a 6. - 8. 3. 2009

 

73. Sociální dovednosti učitelů při práci s dětmi se specifickými poruchami učení a chování a ADHD (LMD)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektoři:                  PhDr. Lenka Krejčová, Mgr. David Čáp

Program:                principy utváření skupinové koheze ve školní třídě

  úspěšné komunikační vzorce v interakci učitel – žák

  způsoby řešení konfliktních situací

  možnosti posílení statusu dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami ve školním kolektivu

Všechny teoretické poznatky budou zprostředkovány za využití sebezkušenostních technik, které vycházejí z tvůrčích (zejm. výtvarných a dramatických) forem práce s dětmi a mládeží.

Určeno:                  učitelé základních i středních škol, speciální pedagogové, další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 000 Kč (950 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     9. 2. 2009

 

74. Rodina a škola – práce s rodinou

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               PhDr. Václava Masáková

Program:                rodina jako systém v souvislosti se společenským vývojem

  rodič jako partner školy, práce a komunikace s rodiči problémových dětí

  možnosti vtažení rodičů do života školy

  formy možné spolupráce s rodiči

Seminář je veden prožitkovou formou.

Určeno:                  pedagogičtí pracovníci všech typů škol, zejm. třídní učitelé a vých. poradci

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do jednoho víkendového setkání

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 8. 1. a 22. 1. 2009

 

75. Syndrom vyhoření u učitelů žáků se SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 970/2006-25-545

Lektorka:               PaedDr. Hana Žáčková        

Program:                syndrom vyhoření obecně

  vznik, příznaky, projevy syndromu vyhoření

  fáze syndromu vyhoření

  skupiny učitelů ohrožené syndromem vyhoření

  možnosti prevence syndromu vyhoření

  zásahy a nápomoc při syndromu vyhoření

  využití technik sebepoznání a sebeovlivnění; včetně práce s relaxačními technikami a metodami práce se stresem

  doplněno doporučenou literaturou a ukázkami relaxačních technik

Určeno:                  učitelé základních a speciálních škol, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé středních škol, výchovní poradci, speciální pedagogové ad.

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      950 Kč (903 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termín konání:     17. 4. 2009

 

76. Jak se nezničit

Osvětový a relaxační program pro pedagogy (tento seminář není akreditovaný!)

Lektorky:               PhDr. Pavla Kuncová, Bc. Alžběta Kuncová

Program:                podmínky práce ve skupině, rozhodování, význam zážitku, emoce

  chování, potřeby, vznik poruchy, verbální a neverbální komunikace

  psychosomatika, vznik konfliktů, manipulace a asertivita

  zákony a morální kodexy, veřejné mínění

  komunikace s dětmi, pozitivní vyjadřování, poruchy chování – LMD

  mentální hygiena, uvolňovací cvičení, cvičení při bolestech zad

  psychorelaxační cvičení (autogenní trénink, Jacobsen)

Kurz je veden prožitkovou formou, je potřeba si přinést vhodné oblečení a obuv.

Určeno:                  pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení

Rozsah semináře:              6 hodin                                

Cena:                      790 Kč (750 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termín konání:     po přihlášení minimálního potřebného počtu účastníků

 (při počtu min. 10 účastníků je možné uspořádat seminář ve Vašem zařízení)

 

 

 

DYS-centrum® Praha je akreditované pracoviště

MŠMT ČR (č.j. 10 734/2006-05-135).

Po absolvování akreditovaných akcí obdrží účastník osvědčení.

 

 

 

Děkujeme MŠMT ČR, Veolia, GARRIS a.s., za finanční podporu ve školním roce 2007/2008, která nám umožnila zkvalitnit reedukační činnost a technické podmínky v

DYS-centru® Praha.
Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008