Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

Podrobnější informace o vzdělávacích akcích 41.-60.

41. KUPUB - supervize

Akreditace MŠMT ČR č. j.

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:               Absolventi, kteří již určitou dobu pracují s programem KUPUB, přinesou na supervizní setkání výsledky své práce s jednotlivými klienty a předvedou je. Zároveň se řeší otázky vzniklé při realizaci programu. Absolvování supervize (alespoň jednou v době dvou let od data absolvování základního kurzu KUPUB) je nutnou podmínkou pro to, aby jim osvědčení bylo prodlouženo na dobu neurčitou. Jinak toto osvědčení pozbývá platnosti.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      500 Kč (475 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     18. 6. 2009

 

42. Neklidné dítě – problémový žák, diagnóza specifické poruchy chování

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 977/2006-25-270

Lektorka:               PhDr. Jana Swierkoszová

Program:                detailní seznámení s hlavními projevy specifických poruch chování a diagnózami příbuznými; možnosti prevence

  aktivity jako kladný přístup, režim a řád, pozitivní modelové příběhy, umění konverzace, význam humoru a další

  návaznost na rámcový vzdělávací program

Na tento seminář navazuje seminář č. 31 Neklidné dítě – speciální výuka…

Určeno:                  pedagogové MŠ, učitelé ve specializovaných třídách, pracovníci PPP, speciální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      1 000 Kč (950 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     13. 5. 2009

 

43. Neklidné dítě – speciální výuka sociálních dovedností

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 977/2006-25-270

Lektorka:               PhDr. Jana Swierkoszová

Program:                metody korekce nežádoucích projevů chování

  hledání odpovědi na otázku, jak pracovat s impulsivním a hyperaktivním žákem, jak vést rodiče a jak pečovat o dušení zdraví učitele (prevence syndromu vyhoření)

Tento seminář navazuje na seminář č. 30 Neklidné dítě – problémový žák…

Určeno:                  pedagogové MŠ a ZŠ, učitelé ve specializovaných třídách, pedagogičtí pracovníci PPP, speciální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              5 hodin

Cena:                      1 000 Kč (950 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     14. 5. 2009

 

44. ADHD ve škole – práce s dětmi s využitím kognitivně-behaviorálních přístupů

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 977/2006-25-270

Lektorky:               PhDr. Kaťa Piačková, PhDr. Renata Melicheríková

Program:                konkrétní projevy u dětí v jednotlivých věkových obdobích – od raného věku do adolescence

  postupy, doporučení pro rodiče, pedagoga, psychologa, terapeuta

  nejnovější poznatky; řešení praktických problémů – ukázky

  praktické uvedení do práce dle kapitol příručky „Správně myslieť znamená dobre sa cítiť“ a příručky „ADHD v škole“

Každý účastník obdrží jednu sadu materiálů vztahujících se ke kurzu (2x příručka + CD).

Určeno:                  pedagogové MŠ a ZŠ, učitelé ve specializovaných třídách, pedagogičtí pracovníci PPP, speciální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      1 800 Kč (1 710 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     po naplnění potřebného počtu účastníků

 

45. Děti s LMD (ADHD, ADD) a řešení problémových situací ve třídě MŠ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                obecná problematika dětí s LMD příslušného věku

  porozumění situaci dítěte s LMD (ADHD, ADD)

  rozpoznání typických projevů LMD v chování dítěte

  osvědčené metody práce a možnosti ovlivnění problémového chování ve třídě

  postřehy z učitelské i poradenské praxe, vzájemná výměna zkušeností

  náslechy v MŠ s následným rozborem

Určeno:                  učitelé MŠ a další pedagogičtí pracovníci pracující s předškolními dětmi

Rozsah kurzu:      18 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 850 Kč (1 758 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termíny setkání: 14. 10. a 21. 10. 2008

 

46. Děti s LMD (ADHD, ADD) a řešení problémových situací ve třídě ZŠ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová, PhDr. Jiří Los

Program:                obecná problematika dětí s LMD příslušného věku

  porozumění situaci dítěte s LMD (ADHD, ADD)

  rozpoznání typických projevů LMD v chování dítěte

  osvědčené metody práce a možnosti ovlivnění problémového chování ve třídě

  postřehy z učitelské i poradenské praxe, vzájemná výměna zkušeností

  náslech ve specializované třídě s následným rozborem

Určeno:                  učitelé a vychovatelé základních a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci ZŠ

Rozsah kurzu:      18 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 850 Kč (1 758 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 9. 12. a 16. 12. 2008

 

47. Komunikace s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:                LMD: výskyt v populaci, intelekt, pozornost, psychomotorické tempo, unavitelnost

  detailní seznámení účastníků s hlavními projevy LMD ve školní praxi, jednotlivé příznaky ve vzájemných souvislostech

  LMD jako porucha chování, neurotické potíže, kombinace s SPU

  rehabilitace, léčba LMD

  právní předpisy a možnost úlev

  ukázka praktických přístupů, odstranění hlavních třecích ploch

  zlepšení komunikace mezi učitelem a dítětem s LMD

Určeno:                  učitelé 1. a 2. stupně základních a speciálních škol, pedagogičtí pracovníci PPP, speciální pedagogové a ostatní zájemci, kterých se dotýká problematika lehkých mozkových dysfunkcí

Rozsah kurzu:      15 hodin rozložených do dvou setkání


Cena:                      1 700 Kč (1 615 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 12. 3.  a 19. 3. 2009

 

48. Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností).
Komunikace oprávněných požadavků a emoce

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 977/2006-25-270

Lektorky:               PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Dobromila Nevolová

Program:                postupy při oprávněných nárocích vůči dětem (situace, kdy po dětech něco požadujeme (ať ve škole nebo v rodině))

  analýza neefektivních způsobů komunikace (např. vyčítání, hrozby, příkazy apod. ) a jejich nežádoucího dopadu na sebepojetí dítěte

  nabídka sedmi postupů, které povzbuzují ochotu vyhovět a budují sebeúctu dětí

  jak jednat s dětmi, které dávají najevo negativní pocity (empatická reakce)

  jak dát najevo pochopení; nácvik empatických reakcí, které pomohou rozrušenému dítěti vyrovnat se s vlastními pocity a zklidnit se natolik, aby bylo možné opět jednat na racionální rovině nebo řešit konflikt

  vyzbrojení účastníků konkrétními nástroji v podobě komunikačních dovedností a základních principů i postupových schémat pro konfliktní situace

Určeno:                  pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ a ve specializovaných třídách, pedagogičtí pracovníci PPP, speciální pedagogové, vychovatelé a ostatní zájemci z řad pedagogických pracovníků

Rozsah kurzu:      14 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 900 Kč (1 805 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 11. 12. 2008 a 12. 1. 2009

 

49. Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností).
Rizika trestů a co namísto nich.
Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (co namísto pochval a odměn).

Akreditace MŠMT ČR č.j. 27 366/2007-25-551

Lektorky:               PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Dobromila Nevolová

Program:               Nevhodné chování dětí nemůže zůstat bez odezvy.  Většina učitelů i rodi-čů je přesvědčena, že potrestat dítě za špatné chování je přímo povinností odpovědného vychovatele. Tresty však účinkují jen krátkodobě, učí děti chovat se tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu a nikoliv proto, že je to tak správné. Kromě toho mají tresty ještě další velká rizika pro vývoj dětí. Tato lekce rozebírá pojem vnitřní a vnější motivace, učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alter-nativní postupy, které nahrazují trest jako odplatu za nesprávné chování od autority  přizváním dítěte k spoluúčasti na řešení problému a vedou dítě k nápravě toho, co způsobilo.

                                 Řada učitelů a rodičů vidí, že pochvaly a odměny mají také své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí  učit se a chovat se správně, pokud za to  nic nezískají. Pochvala není totéž co uznání. Uznání potřebuje každý člověk (patří to k základním lidským potřebám), pochvaly však působí jinak: vytvářejí závislost na autoritě, učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou. Stejně jako tresty oslabují původní vnitřní motivaci. Z tohoto hlediska se rozebírá i téma soutěží ve škole.  Seminář nabídne jiné způsoby, jak vyjadřovat uznání, podporovat rozvoj pozitivních vlastností a vést děti k realistickému sebehodnocení.

Tento seminář navazuje na  Respektovat a být respektován – komunikace oprávněných poža-davků a emoce.

Určeno:                  Kurz je určen pro učitelky a učitele mateřských, základních, případně středních škol, pro speciální pedagogy, psychology, vychovatele a další pracovníky s mládeží, rovněž je vhodný pro rodiče. Heterogenita skupiny je přínosem.

Rozsah kurzu:      14 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 900 Kč (1 805 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání:               18. 2. a 23. 3. 2009

 

50.Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností).
Přirozené lidské potřeby; potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření  s dětmi; metoda komunitního kruhu.

Akreditace MŠMT ČR č.j. 27 366/2007-25-551

Lektorky:               PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Dobromila Nevolová

Program:               Základní lidské potřeby jsou společné všem lidským bytostem a jejich nedostatečné uspokojování vede k fyzické, emocionální nebo sociální nepohodě (stres, deprivace). Dlouhodobé neuspokojování přirozených lidských potřeb u dětí ohrožuje jejich zdravý vývoj. Pozornost se věnuje pojmu sebeúcta a způsobům jejího rozvíjení. Analýza uspokojování základních potřeb žáků i učitelů ve škole může být impulsem pro plánování změn.

                                 Existence smysluplných a srozumitelných pravidel, na jejichž vytváření se můžeme podílet, přispívá k uspokojení jedné ze základních lidských potřeb – potřeby bezpečí.  Pro pocit bezpečí ve třídě je důležité,  jaká pravidla v ní existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jaké jsou důsledky jejich nedodržování.

                                 Metoda komunitního kruhu je velmi účinnou metodou pro vytváření dobrých vztahů ve třídě. Má pravidla, která zabraňují tomu, aby v komunitním kruhu nedocházelo  k pocitu ohrožení a aby nedocházelo k nechtěným psychickým traumatům.

Tento kurz je určen i pro ty kteří ještě neabsolvovali předcházející setkání.

Určeno:                  Kurz je určen pro učitelky a učitele mateřských, základních, případně středních škol, pro speciální pedagogy, psychology, vychovatele a další pracovníky s mládeží, rovněž je vhodný pro rodiče. Heterogenita skupiny je přínosem.

Rozsah kurzu:      7 hodin

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     20. 4. 2009

 

51. Méně obvyklé formy práce se třídou –
třída jako sociální skupina

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorky:               PhDr. Václava Masáková, Mgr. Jaroslava Budíková

Program:                vytváření a podpora zdravých vztahů ve třídě

  možnosti prevence nezdravých a sociálně patologických jevů ve třídě

  způsoby zapojení méně aktivních jedinců ve třídě

  podpora optimálních komunikačních vzorců mezi žáky

  témata: třída jako sociální skupina, role ve skupině, hodnotový systém jedince a skupiny, sebepoznávací prvky v práci se třídou, role a funkce učitele ve třídě, dynamika skupiny a práce s ní

  zážitkově orientovaná část: sociálně-psychologické formy práce ve škole

Určeno:                  pedagogičtí pracovníci všech typů škola a školských zařízení, zejm. třídní učitelé, metodikové prevence, učitelé OV a RV

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 600 Kč (1 500 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 27. 11. a 2. 12. 2008

 

52. Využití relaxačních technik při práci s dětmi s LMD ve vyučování

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 970/2006-25-545

Lektorka:               PaedDr. Hana Žáčková

Program:                možnosti využití relaxačních technik ke zlepšení koncentrace pozornosti a školního výkonu        

  teoretické podklady fungování relaxačních technik (fyziologické zákonitosti)

  rozdělení relaxačních technik podle druhů, možnosti využití u dětí s LMD (odlišnosti použití u hyperaktivní a hypoaktivní formy)

  obecné zásady při nácviku relaxačních technik, postup, názorné ukázky

  praktické použití (forma workshopu)

  doporučená literatura o relaxačních technikách pro děti i dospělé

Určeno:                  učitelé mateřských, základních a speciálních škol a učitelé 3. stupně, speciální pedagogové, další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              7 hodin                                                                

Cena:                      950 Kč (903 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     23. 1. 2009

 

53. Kurz psychorelaxačních technik

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorky:               PhDr. Václava Masáková, PhDr. Daniela Krausová

Program:                seznámení s jednotlivými činnostmi používanými v psychorelaxačním cvičení (komunikativní dovednosti, techniky umožňující navázání kontaktu s dětmi, techniky využívající dramatické, výtvarné, literární či hudební produkce dětí)

  použití technik pro práci s dětmi úzkostnými, nejistými, špatně navazujícími kontakt, při vedení dětí nervově labilních, s diagnostikovanou LMD, ADHD, ADD, s nedostatky v soustředění

  jednotlivé činnosti lze využít jak v běžném výchovně-vzdělávacím procesu, tak při práci s dětmi vyžadujícími speciální přístup (spec. třídy, SPC, ZvŠ ap.)

Kurz je veden prožitkovou formou, je potřeba si přinést vhodné oblečení a obuv.

Na závěr kurzu vypracují jeho účastníci přípravu hodiny psychorelaxačních technik.

Určeno:                  učitele základních, speciálních a pomocných škol, sociální pracovníci pracující ve školství, pracovníci dětských domovů, SVP, PPP, asistenti pedagoga a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      40 výukových hodin rozložených do dvou víkendových bloků (pátek 16:00 – 19:00, sobota 9:00 – 19:00, neděle 9:00 – 12:00)

Cena:                      2 500 Kč (2 375 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 5. 12. – 7. 12. 2008 a 9. 1. – 11. 1. 2009

 

54. Supervizní seminář psychorelaxačních technik

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 970/2006-25-545

Lektorky:               PhDr. Václava Masáková, PhDr. Daniela Krausová

Program:               Výměna zkušeností a řešení problémů při aplikaci psychorelaxačních technik při práci s dětmi.

Určeno:                  absolventi kurzu psychorelaxačních technik

Rozsah semináře:              5 hodin

Cena:                      800 Kč (760 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Datum konání:     2. 4. 2009

 

55. Metody vyučování čtení

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:                analýza následujících metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí, které jsou v té které metodě více aktivovány; teoretická východiska jednotlivých metod: * metoda analyticko-syntetická, * metoda globální, * metoda genetická, * Foucambertova metoda vyučování čtení

  neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami

  zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky

  indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení popř. reedukace dyslexie

  pomůcky pro výuku čtení různými metodami

  hyperlexie a dyslexie

Určeno:                  učitelé základních a speciálních škol, pracovníci SPC, další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      850 Kč (808 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termín konání:     11. 2. 2009         

 

56. Učíme se od kojence, jak zvládnout LMD

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               MUDr. Věra Kleplová

Program:               Jedná se o základní seminář z cyklu na sebe navazujících vzdělávacích akcí MUDr. Kleplové (č. 46 – 49). Jeho absolvování není podmínkou účasti na následujících seminářích, ovšem DYS-centrum Praha je zájemcům o návazné akce doporučuje.

  reakce vzpřimovací, rovnovážné a obranné

  koordinace pohybu

  rytmus

  orientace tělesného schématu a tělesných segmentů

  orientace tělesného schématu v prostoru

  představivost

  koncentrace

  I. – vývoj pohybu ve věku 0-6 měsíců a uplatnění těchto poznatků u LMD

  II. – vývoj pohybu ve věku 6-12 měsíců a uplatnění těchto poznatků u LMD

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, pracovníci PPP, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do dvou setkání (I. a II. )

Cena:                      I. 1 150 Kč (1 093 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

                                 II. 1 150 Kč (1 093 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

                                 I. + II. 1 900 Kč (při současném podání přihlášky na I. a II. )

                                 (1 805 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: I.            24. 10. 2008

                                 II.          7. 11. 2008

 

57. Lezení – základ grafomotoriky

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               MUDr. Věra Kleplová

Program:               Tento seminář je součástí cyklu na sebe navazujících vzdělávacích akcí MUDr. Kleplové (č. 46 – 49): navazuje na seminář č. 46 (Učíme se od kojence… I a II) a dále na něj navazuje seminář č. 48 (Hypoaktivní a hyperaktivní dítě… ).

  prostorová orientace

  orientace na tělesném schématu

  pravolevá orientace

  rytmizace

  koordinační cvičení

  metodika rozvíjejících koordinačních cviků

  cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky

Kurz je veden prožitkovou formou, je potřeba si přinést vhodné oblečení a obuv.

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, pracovníci PPP, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              7 hodin

Cena:                      990 Kč (940 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     16. 1. 2009

 

58. Hypoaktivní a hyperaktivní dítě a možnosti ovlivnění problémů LMD

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               MUDr. Věra Kleplová

Program:               Tento seminář je součástí cyklu na sebe navazujících vzdělávacích akcí MUDr. Kleplové (č. 46 – 49): navazuje na seminář č. 47 (Lezení… ) a dále na něj navazuje seminář č. 49 (Děti s LMD… ).

  základní znaky v kojeneckém a předškolním věku

  posturální znaky lehké mozkové dysfunkce

  základní ovlivnění u hyperaktivního dítěte z hlediska pohybu a dalších prvků

  principy techniky manželů Bobathových a možnosti ovlivnění problémů LMD

  uplatnění techniky manželů Bobathových v MŠ a ZŠ

  vliv techniky manželů Bobathových z hlediska grafomotoriky a koordinace

  videoukázky a zácvik

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, pracovníci PPP, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 900 Kč (1 805 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termíny setkání: 6. 2.  a 20. 2. 2009

 

59. Děti s LMD ve třídě – cvičíme soustředěnost a motoriku s celou třídou

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               MUDr. Věra Kleplová

Program:               Tento seminář je poslední součástí cyklu na sebe navazujících vzdělávacích akcí MUDr. Kleplové (č. 46 – 49): navazuje na seminář č. 48 (Hypoaktivní a hyperaktivní dítě… ).

  posturální reakce a jejich vliv na grafomotoriku

  nácvik správných posturálních reakcí na židli a v prostoru třídy

  koordinace pohybu – hrubá a jemná motorika

  nácvik koncentrace pozornosti

  rytmizace

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, pracovníci PPP, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 150 Kč (1 093 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání:     27. 3. 2009

 

60. Čtenářská gramotnost nejen u dětí s dyslexií

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                cíle reedukace u dětí s dyslexií

  vymezení pojmu čtenářská gramotnost

  možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti

Určeno:                  učitelé základních a speciálních škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      1 100 Kč (1 045 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání:     21. 4. 2009

 

 

 

 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008