Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

Podrobnější informace o vzdělávacích akcích 21. - 40.

21. Od hodnocení k sebehodnocení?

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                efektivní hodnocení: hlavní zásady, možnosti, cíle

  formy hodnocení: výhody a nevýhody

  slovní hodnocení

  hodnocení a školské dokumenty

  hodnocení a evaluace

  od hodnocení k sebehodnocení

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 360 Kč (1 292 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání:     10. 3. 2009

 

22. Metody hodnocení dětí se SPU
na prvním stupni ZŠ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                porozumění situaci dítěte s SPU

  dopad jednotlivých SPU na školní úspěšnost

  možnosti objektivního hodnocení v jednotlivých předmětech

  vhodné metody práce

  kompenzační nástroje

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      990 Kč (940 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     7. 4. 2009

 

23. Diferenciace a individualizace ve výuce

Akreditace MŠMT ČR čj. 4128/2007-25-19

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                diferenciace a její uplatnění ve výuce na ZŠ

  aktivizující formy výuky

  specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti individuálního přístupu

  mimořádně nadané dítě v běžné třídě

Určeno:                  Učitelé základních, speciálních škol 1. a 2. stupně, speciální pedagogové, výchovní poradci, další pedagogičtí pracovníci.

Rozsah semináře: 16 hodin

Cena:                      1 850 Kč (1 758 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 11. 11.  a  25. 11. 2008

 

24. Kariérové poradenství pro děti s SPUCH

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 970/2006-25-545

Lektorka:               PaedDr. Hana Žáčková

Program:                kariérové poradenství obecně

  komplexnost a dlouhodobost kariérového poradenství

  specifika kariérového poradenství u žáků se SPUCH

  provádění kariérového poradenství na školním poradenském pracovišti

  funkce a metody práce výchovného poradce, speciálního pedagoga

  podíl školního psychologa, třídních učitelů a dalších učitelů žáků se SPUCH

  spolupráce s rodiči žáků se SPUCH

  ukázky dotazníkových metod a odborné literatury

Určeno:                  výchovní poradci, třídní učitelé žáků se SPUCH ze ZŠ a SŠ

Rozsah semináře:              5 hodin

Cena:                      900 Kč (855 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     10. 11. 2008

 

25. Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s rodiči dyslektiků a dětí s ADHD

Akreditace MŠMT ČR čj. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Jana Swierkoszová

Program:                anamnéza – význam, definice, pojmy, podmínky splnění charakteru vědecké metody.

  anamnestické schéma (základní informace), rodinná anamnéza, vývojová anamnéza-osobní, anamnéza sociální, anamnéza výchovná. Nástin interpretace anamnestických údajů.

  domácí atmosféra – organizace schůzek s rodiči (o čem hovořit s rodiči pro prvním setkání, vedení dialogu s rodiči, co by rodiče měli vědět (i dospělí mají potíže, někteří nechápou, že i chytré děti mají ve škole problémy, že dítě potře-buje speciální pomůcky a metody). Chápání rodinného prostředí. Diagnóza je první krok. Jak pracovat s diagnózou.

  domácí atmosféra – motivace, pochvala, povzbuzení, realita, klidné pracovní místo. Znáte své dítě aneb když dítě neuposlechne aneb čin je lepší než lamentování. Aktivity při volbě pochvaly a trestu. Pomoc s domácími úkoly, jak si hrát doma a pomáhat.

Určeno:                  učitelé, speciální pedagogové, vychovatelé

Rozsah semináře:              5 hodin

Cena:                      950 Kč (903 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     po přihlášení min. počtu účastníků

 

26. Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní?

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                motorické funkce

  posilovací a uvolňovací cviky ruky

  předpoklady, zásady a cíle grafomotorického vývoje předškolních dětí

  lateralita

  dětská kresba

  vlastní nácvik

Účastníci získají CD s podstatnými informacemi a konkrétními výstupy z průběhu kurzu.

Určeno:                  učitelé MŠ a prvních ročníků ZŠ, učitelé speciálních tříd, speciální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      1 100 Kč (1 045 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     14. 4. 2009

 

27. Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               Mgr. Jiřina Bednářová

Program:                diagnostika grafomotorických obtíží, příčiny grafomotorických obtíží

  rozbor kresby

  rozvoj jemné motoriky

  lateralita

  úchop psacího náčiní

  metodika psaní levou a pravou rukou

  uvolňovací a rozcvičovací cviky

  grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte

  řazení grafomotorických prvků

  příprava na písmo

Na tento seminář volně navazuje seminář č. 25. Rozvoj vnímání…

Určeno:                  učitelé MŠ, nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny konání:  22. 10. 2008

                                 18. 3. 2009

 

28. Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorka:               Mgr. Jiřina Bednářová

Program:                jednotlivé fáze vývoje vnímání předškolního dítěte

  diagnostika dílčích funkcí jako východisko pro vytváření intervenčních programů rozvoje

  možnosti intervence v jednotlivých oblastech vnímání; poukaz na vzájemnou součinnost těchto oblastí

Tento seminář volně navazuje na seminář č. 24. Rozvoj grafomotoriky…

Určeno:                  učitelé MŠ, učitelé nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 000 Kč (950 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     8. 4. 2009

 

29. Metoda dobrého startu

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorka:               PhDr. Jana Swierkoszová

Program:                metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně-motivační a sociální

  cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivi-zují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce

  vstupní etapa výuky čtení a psaní, vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy základní školy či ZvŠ, je určena dětem ve věku 5 – 12 let

  je možné ji využít u dětí s odkladem školní docházky

  splňuje nároky na práci s dětmi s diagnózou specifické poruchy učení

  návaznost na rámcový vzdělávací program

Každý účastník obdrží zdarma metodiku + CD + pracovní listy.

DYS-centrum Praha je výhradním prodejcem materiálů MDS.

Určeno:                  učitelé MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciální pedagogové, pracovníci PPP a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              5 hodin

Cena:                      1 400 Kč (1 330 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     12. 5. 2009

                                 15. 5. 2009

 

30. Předcházení a prevence SPU u dětí předškolního věku

„Desatero předškolní výchovy“

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 970/2006-25-545

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Marie Sekyrková autoři programů a pomůcek pro práci s dětmi s SPU

Program:                psychický vývoj a jeho variabilita v předškolním věku, předpoklady pro úspěšný vstup do školy, odklad školní docházky

  smyslové vnímání, paměť, pozornost, matem. představy, řeč, myšlení

  seznámení s metodami a cvičeními, pomocí kterých je možné předcházet rozvoji SPU; využití těchto metod a cvičení při práci s dětmi v přípravných rozvíjejících programech

  správný úchop psacího náčiní, grafomotorická cvičení

  soubor rozvíjejících cvičení pro předškoláky

  pomůcky, materiály, počítačové programy, literatura

  náslech v MŠ

Určeno:                  učitelé MŠ a speciálních MŠ, asistenti působící v MŠ a další pedagogičtí pracovníci zabývající se problematikou předškolního vzdělávání

Rozsah kurzu:      24 hodin rozložených do tří setkání

Cena:                      1 850 Kč (1 758 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2009

 

31. Předškolní věk – základ rozvoje intelektu a osobnosti

Akreditace MŠMT ČR čj. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Eva Vondráková

Program:               – proč se starat o nadané.

  péče o nadané ve světě a její smysl.

  charakteristiky nadaných. dětí předškolního věku.

  problémy nadaných předškoláků.

  nerovnoměrný vývoj.

  osvědčené způsoby práce s nadanými.

  jakou MŠ hledají rodiče nadaných?

  nadaní a RVP.

– kde hledat další informace, radu a pomoc

Určeno:                  učitelky a ředitelky MŠ, ZŠ, poradenští pedagogičtí pracovníci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      670 Kč (637 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     4. 2. 2009

 

32.      Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

Akreditace MŠMT ČR (podána žádost před uzávěrkou tisku)

Lektorka:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:               Východiskem je vytyčení základních pojmů: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, peda-gogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Učitelé získají materiály pro diagnostiku úrovně základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, motorika, řeč). Pozornost bude věnována závažné-mu problému, jakým je koncentrace pozornosti, a diferenciální diagnóze s cílem odlišit kázeňské problémy – poruchy koncentrace pozornosti – nedostatek výchovného vedení v rodině. Na základě získaných poznatků budou vyvozeny diagnostické postupy pro identifikaci rizikových dětí z hlediska poruch učení v předškolním věku. Pozornost bude též věnová-na prevenci obtíží a vypracování individuálních vzdělávacích programů.

Kurz bude probíhat s využitím knihy Dyslexie v předškolním věku.

Určeno:                  učitelky mateřských škol (popř. učitelky 1. ročníků základních škol)

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      1 050 Kč (998 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání:               5. 1. 2009

 

33. Školní zralost a zápis do školy

Akreditace MŠMT ČR (žádost podána před uzávěrkou tisku)

Lektorka:               Mgr. Jiřina Bednářová

Program:                co rozumíme pojmem školní zralost?

  jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování při zápisu do ZŠ: úroveň motoriky, grafomotoriky, kresby, zrakového a sluchového vnímání, prostorové a p-l orientace, předčíselných představ, řeči, sociálních schopností a dovedností, koncentrace pozornosti

   depistáž oslabených funkcí u zápisu v základní a mateřské škole, možnosti práce s konkrétním materiálem

   nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí

Určeno:                  učitelé MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciální pedagogové,  a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      1 050 Kč (998 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání      19. 11. 2008

 

34. KUPREV

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:                seznámení s programem KUPREV (= primárně preventivní individuální program zejm. pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky)

  obecná problematika příslušného věku

  praktické uvedení do práce podle jednotlivých lekcí

Každý účastník obdrží zdarma jednu sadu materiálů.

Osvědčení obdrží absolventi základního kurzu KUPPREV na dobu určitou, a to na dva roky! Osvědčení jim bude prodlouženo na dobu neurčitou po absolvování supervize, které se musí zúčastnit alespoň jednou během dvou let od absolvování základního kurzu KUPREV.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      1 100 Kč (1 045 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání      6. 11. 2008

                                 8. 1. 2009

                                 14. 5. 2009

 

35. KUPREV – supervize

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:               Absolventi, kteří již určitou dobu pracují s programem KUPREV, přinesou na supervizní setkání výsledky své práce s jednotlivými klienty a předvedou je. Zároveň se řeší otázky vzniklé při realizaci programu. Absolvování supervize (alespoň jednou v době dvou let od data absolvování základního kurzu KUPREV) je nutnou podmínkou pro to, aby jim osvědčení bylo prodlouženo na dobu neurčitou. Jinak toto osvědčení pozbývá platnosti.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      500 Kč (475 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     16. 10. 2008

                                 19. 2. 2009

                                 11. 6. 2009

 

36. KUMOT

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:                seznámení s programem KUMOT (= program zaměřený na rozvoj hrubé a jemné motoriky u dětí s ADHD a na hle-dání možných způsobů řešení problémových sociálních situací; určeno pro děti s ADHD 5-8 let, ale i pro děti nesmělé či sociálně neobratné)

  obecná problematika dětí s ADHD příslušného věku

  praktické uvedení do práce podle jednotlivých lekcí

Osvědčení obdrží absolventi základního kurzu KUMOT na dobu určitou, a to na dva roky! Osvědčení jim bude prodlouženo na dobu neurčitou po absolvování supervize, které se musí zúčastnit alespoň jednou během dvou let od absolvování základního kurzu KUMOT.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      650 Kč (618 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání      20. 11. 2008

                                 5. 2. 2009

                                 28. 5. 2009

 

37. KUMOT – supervize

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:               Absolventi, kteří již určitou dobu pracují s programem KUMOT, přinesou na supervizní setkání výsledky své práce s jednotlivými klienty a předvedou je. Zároveň se řeší otázky vzniklé při realizaci programu. Absolvování supervize (alespoň jednou v době dvou let od data absolvování základního kurzu KUMOT) je nutnou podmínkou pro to, aby jim osvědčení bylo prodlouženo na dobu neurčitou. Jinak toto osvědčení pozbývá platnosti.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      500 Kč (475 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     23. 10. 2008

 

38. KUPOZ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:                seznámení s programem KUPOZ (= program rozvíjející pozornost a zlepšující psychomotorické tempo u dětí s ADHD; program konkrétně rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, zrakovou a sluchovou pozornost, zrakovou a sluchovou paměť, logické myšlení, vyjadřovací schopnosti a schopnost koncentrace pozornosti, posiluje sociální cítění, posiluje vztah mezi rodičem a dítětem, vnáší do života rodiny a dítěte pravidelný řád; určen pro děti s ADHD, ale i děti pomalé, neurotické, dyslektické – mladšího školního věku 80 – 12 let)

  obecná problematika dětí s ADHD příslušného věku

  praktické uvedení do práce podle jednotlivých lekcí

Každý účastník obdrží zdarma jednu sadu materiálů.

Osvědčení obdrží absolventi základního kurzu KUPOZ na dobu určitou, a to na dva roky! Osvědčení jim bude prodlouženo na dobu neurčitou po absolvování supervize, které se musí zúčastnit alespoň jednou během dvou let od absolvování základního kurzu KUPOZ.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      1 100 Kč (1 045 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání      2. 10. 2008

                                 4. 12. 2008

                                 12. 2. 2009

 

39. KUPOZ – supervize

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:               Absolventi, kteří již určitou dobu pracují s programem KUPOZ, přinesou na supervizní setkání výsledky své práce s jednotlivými klienty a předvedou je. Zároveň se řeší otázky vzniklé při realizaci programu. Absolvování supervize (alespoň jednou v době dvou let od data absolvování základního kurzu KUPOZ) je nutnou podmínkou pro to, aby jim osvědčení bylo prodlouženo na dobu neurčitou. Jinak toto osvědčení pozbývá platnosti.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      500 Kč (475 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)             

Termíny konání:  9. 10. 2008

                                 15. 1. 2009

                                 4. 6. 2009

 

40. KUPUB

Akreditace MŠMT ČR č. j. 27 970/2006-25-545

Lektorka:               PhDr. Pavla Kuncová

Program:                seznámení s programem KUPUB (= program zaměřený na získávání nových informací, praktické procvičování pravidel slušného chování, seznamování se s relaxačními technikami, uvolňování agrese, odmítání agrese jako neefektivního způsobu chování, získávání náhledu na situaci a získávání náhledu na vlastní osobu;určeno pro děti s LMD od 6. do 9. třídy, ale i pro „normální“ puberťáky)

  obecná problematika dětí s ADHD příslušného věku

  praktické uvedení do práce podle jednotlivých lekcí

Osvědčení obdrží absolventi základního kurzu KUPUB na dobu určitou, a to na dva roky! Osvědčení jim bude prodlouženo na dobu neurčitou po absolvování supervize, které se musí zúčastnit alespoň jednou během dvou let od absolvování základního kurzu KUPUB.

Určeno:                  výhradně speciální pedagogové a psychologové z PPP a škol

Rozsah kurzu:      6 hodin

Cena:                      650 Kč (617 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)                            

Termíny konání:  13. 11. 2008

                                 22. 1. 2009

                                 21. 5. 2009

 

 

 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008