Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Praha

Podrobnější informace o vzdělávacích akcích 1. - 20.

1.   Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektoři:                  PhDr. Daniela Krausová, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková a pedagogové specializovaných tříd

Program:                základní teoretické poznatky o problematice SPUCH

  diagnostika SPU, problematika LMD, ADHD apod.

  systém péče o žáky s SPU, právní předpisy

  hodnocení a klasifikace, individuální vzdělávací program

  metody nápravné práce a ukázka pomůcek používaných při reedukaci SPU

  výukové počítačové programy pro reedukaci SPU

  metodické materiály a další odborná literatura

  náslechy ve specializovaných třídách na 1. a 2. stupni ZŠ

Podmínkou absolvování kurzu je odevzdání závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky.

Určeno:                  učitelé 1. a 2. stupně základních a speciálních škol, pracovníci PPP, asistenci pedagoga a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      60 hodin rozložených do osmi setkání

Cena:                      2 750 Kč (2 613 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 9. 1., 13. 2., 3. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6.  2009   9:00 – 16:00 hodin (další 3 setkání se uskuteční v období září 2009 – prosinec 2009; termíny budou včas upřesněny)

 

2.   Specifické poruchy učení a chování u studentů středních škol

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 977/2006-25-270

Lektorky:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., PhDr. Lenka Krejčová, PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Zdena Michalová, Mgr. Jaroslava Budíková, Božena Blažková

Program:                úvod do problematiky SPUCH (vývojová podmíněnost, psychosociální aspekty…)

  metodika práce s jedinci se SPUCH

  SPUCH v kontextu rámcového vzdělávacího programu

  individuální vzdělávací programy

  (profesní) poradenství pro žáky a studenty s SPU

  reedukace v oblasti čtení, písemného projevu a matematiky na SŠ

  hodnocení a klasifikace studentů s SPU

  duševní hygiena a zvládání zátěžových situací při práci se studenty s SPU

  diagnostika SPU na střední škole

  přijímací řízení a maturitní zkouška pro studenty s SPU

  základy integrativního působení a strategie řízení heterogenní skupiny

  třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu; práce s narativním textem; další metody práce s naučnými texty; složitější kooperativní metody; metoda hledání, formulování a obhajoby argumentů; vyhodnocování

Podmínkou absolvování kurzu je odevzdání závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky.

Určeno:                  učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů ve středních odborných školách a konzervatořích, učitelé jazykových škol a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      120 hodin rozložených do třinácti setkání 9:00 – 16:00 hodin

Cena:                      11 700 Kč (11 115 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání:  po přihlášení min. počtu účastníků

 

3.   Specifické poruchy učení – komplexní přístup k diagnostice a reedukaci (seminář pro pracovníky PPP, SPC a pedagogy ve školách)

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorky:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., PaedDr. Yveta Heyrovská, MUDr. Bronislava Korsová, PhDr. Jana Swierkoszová

Program:                zdůraznění nutnosti týmové spolupráce pracovníků různých profesí a zaměření; speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku je třeba provádět na základě základních informací o diagnostice neurologické

  postavení reedukace na znalosti neurologických východisek a příčin; zdůraznění vývojového přístupu v reedukaci (hrubá motorika, jemná motorika, percepce…)

  využití závěrů zahraničních výzkumů v diagnostice i reedukaci

Určeno:                  pracovníci PPP, SPC, pedagogové ve školách, učitelé MŠ, ZŠ, SŠ

Rozsah semináře: 8 hodin

Cena:                      1 350 Kč (1 148 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:    po přihlášení minimálního potřebného počtu účastníků

 

4.   SPU na II. a III. stupni

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorky:               PaedDr. Hana Žáčková, PhDr. L. Krejčová

Program:               teoretické podklady

  definice, terminologie poruch učení

  jednotlivé druhy poruch učení

  příčiny vzniku poruch učení

  projevy jednotlivých poruch učení

  odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD)

praktická část

  metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení

  seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR k SPU

  obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci SPU

  konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech

  metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ

Orientačně metody reedukace SPU. Profesionální orientace žáků s SPU.

Doplněno praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu

Určeno:                  učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové

Rozsah semináře:              10 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 5. 12. 2008 a 19. 1. 2009

 

5.   Specifické poruchy učení a chování u žáků základních uměleckých škol

Akreditace MŠMT ČR čj. 27 970/2006-25-545

Lektorka:               PhDr. Lenka Krejčová

Program:                Charakteristika poruch učení a chování Členění SPUCH. Etiologie a symptomatika SPUCH.

  Typické problémy žáků se SPUCH při výuce v základních uměleckých školách

  Charakteristické projevy. Obtíže při čtení z not

  Možnosti inkluze žáků se SPUCH v základních uměleckých školách

  Základní přístupy k výuce žáků se SPUCH. Alternativní způsoby výuky přizpůsobené individuálním potřebám žáků. Specifika práce se žákem se syndromem ADHD, resp. ADD

Určeno:                  Učitelé základních uměleckých škol, základních škol s rozšířenou výukou uměleckých oborů, pedagogičtí pracovníci v PPP.

Rozsah semináře:              4 hodiny

Cena:                      650 Kč (618 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     9. 3. 2009

 

6.   Poruchy chování

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorky:               PaedDr. Daniela Švancarová, PhDr. Olga Pohlová

Program:                specifické vývojové poruchy chování x nespecifické poruchy chování

  praktická cvičení a ukázky práce s dětmi s ADHD, možnosti relaxačních cvičení u dětí s ADHD; modelové situace

  péče o děti s poruchami chování mimoškolními institucemi x praktická opatření ve škole; úloha vedení školy; spolupráce školy s rodiči při řešení problémů; individuální výchovně vzdělávací plán

  výuka dítěte s ADHD, metody práce; styly učení, metody výuky

  dítě s ADHD v kolektivu, řešení konfliktů

  péče o učitele dětí s ADHD

Určeno:                  ředitelé a učitelé základních škol, výchovní poradci, školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Rozsah kurzu:      30 výukových hodin rozložených do dvou víkendových setkání

Cena:                      2 500 Kč (2 125 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 20. – 21. 3. a 3. 4. – 4. 4. 2009

 

7.   Nadaní žáci v základní škole

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Eva Vondráková

Program:                proč se starat o nadané.

  teorie vědecké i osobní a co z nich vyplývá pro péči o nadané.

  varianty vzdělávání nadaných ve světě.

  nadaní žáci jako součást RVP a ŠVP.

  identifikace nadaných. Nejčastější nebo nejzávažnější problémy, možnosti řešení, prevence.

  kazuistiky z Klubu rodičů nadaných dětí.

  rodiče jako partneři. Spoluúčast dětí na organizování vlastního rozvoje.

  ukázky konkrétních opatření pro různé předměty a typy žáků.

  mezinárodní spolupráce učitelů, psychologů a rodičů.

  kde hledat informace a pomoc v ČR a v zahraničí. Instituce, literatura

Určeno:                  učitelé a ředitelé ZŠ, pracovníci poraden a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      670 Kč (637 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     12. 11. 2008

8.   Nadaní středoškoláci

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Eva Vondráková

Program:                   nadaní ve školské legislativě, RVP a ŠVP. Charakteristiky nadaných a mimořádně nadaných.

  intelektový a morální vývoj. Osobnost nadaných. Rodina a styl výchovy. Rizikoví nadaní.

  varianty vzdělávání nadaných. Mentoring. Mimoškolní programy.

  vědecká průprava studentů.. Mezinárodní spolupráce.

  jak hodnotí mimořádně nadaní a úspěšní absolventi ZŠ a SŠ zpětně své vzdělá-vání a co by na něm změnili.

  kazuistiky z Klubu rodičů nadaných dětí.

  rozbor příkladů z vlastní praxe účastníků kurzu.

  možnosti dalšího vzdělávání pedagogů.

  kde hledat radu a pomoc při řešení konkrétních případů.

  literatura, instituce, programy pro středoškolské učitele, pracovní setkání Společnosti pro talent a nadání.

Určeno:                  učitelé SŠ, ZŠ, poradenští pracovníci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      670 Kč (637 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     3. 12. 2008

 

9.   Pravo- a levohemisférová dyslexie, diagnostika a náprava

Akreditace MŠMT ČR č. j. 10 734/2006-25-135

Lektorka:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:                neurologické a neuropsychologické výzkumy potvrzující správnost teorie

  dosavadní výsledky terapie, dlouhodobá sledování v Holandsku a dalších státech

  diagnostika obou typů dyslexie, terapie P- a L- typu dyslexie

  pomůcky používané v nápravě touto metodou

  dosavadní zkušenosti s aplikací této metody

Určeno:                  učitelé ZŠ, speciálních škol, pracovníci PPP a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      1 050 Kč (998 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     30. 3. 2009

 

10. Dyspraxie, vývojová porucha koordinace

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:                co je dyspraxie?

  jak se projevuje v předškolním a školním věku?

  přetrvává nešikovnost do dospělosti?            

  příčiny

  diagnostika v různých věkových obdobích

  možnosti práce s nešikovnými dětmi

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ a speciálních škol, asistenti pedagoga, pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      940 Kč (893 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     31. 3. 2009

 

11. Dyskalkulie – reedukace – mladší a starší školní věk

Akreditace MŠMT ČR č. j. 19 075/2004-25-75

Lektorka:               Mgr. Jiřina Bednářová

Program:                vývoj matematických schopností včetně předčíselných schopností

  projevy dyskalkulie

  reedukace dyskalkulie, budování a rozvoj matematických pojmů

Určeno:                  učitelé matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé zabývající se hlouběji problematikou dyskalkulie

Rozsah semináře:   8 hodin

Cena:                      900 Kč (855 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     15. 4. 2009

 

12. Dyskalkulie – numerace

Akreditace MŠMT ČR č. j. 19 075/2004-25-75

Lektorka:               Mgr. Jiřina Bednářová

Program:                rozvoj matematických schopností a dovedností u dětí s potížemi v matematice

  reedukace dyskalkulie, chápání pojmu přirozeného čísla, chápání číselné řady, zápis a čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování

  názorné ukázky pracovních listů, možnosti jejich využití

Určeno:                  učitelé matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé zabývající se hlouběji problematikou dyskalkulie

Rozsah semináře:   4 hodiny

Cena:                      650 Kč (618 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     19. 11. 2008

 

13. Diagnostika dysgrafie – co je a co není dysgrafie s ohledem na vývoj dětského rukopisu

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Emílie Šranková

Program:               Vývojové etapy dětského rukopisu a jeho zlomová stádia v souvislosti se stádii zrání osobnosti.

                                 Varovné znaky v dětském písmu, týkající se osobnosti dítěte, a typické znaky dysgrafie ve stejném období. Srovnání mnoha dětských rukopisů v minimálně desetiletém období, dětí velmi problémových i bezproblémových a dětí se speciálním poruchami učení. Výklad dětského rukopisu jako materiálu, který obsahuje mnoho aktuálních informací o eventuálních vývojových poruchách a zvratech, se kterými se může a mělo by se pracovat a které má každý z pedagogů, rodičů i poradenských pracovníků k disposici. Úskalí diagnostikování dysgrafie a argumentace pro nepřiměřené množství takto diagnostikované poruchy.

                                 Dětské písmo je bráno pro diagnostiku dysgrafie jako primární signál této specifické poruchy učení. Je důležitým signálem o psychomotorickém vývoji dítěte. Psaní je velmi náročný pohyb s fixovanou stopou, ve které lze rozpoznat odchylky tvarů, plynulosti tahu, sklonu a dalších prvků písma, které lze prediagnostikovat jako dysgrafii. Na základě identifikace těchto varovných markantních odchylek lze s dítětem dále individuálně pracovat a vystopovat i další doprovodné poruchy, související s dysgrafií.

Určeno:                  psychologům

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     14. 1. 2009

 

14. Diagnostika leváctví, práce s levorukým dítětem

Akreditace MŠMT ČR č. j. 15 617/2007-25-308

Lektorka:               PhDr. Jana Swierkoszová

Program:                historie leváctví – mýty, předsudky, omyly

  postavení leváka v současnosti

  biologie a fyziologie (levák, pravák, ambidextr), přecvičování a jeho důsledky

  diagnostika-preference v prenatálním vývoji, v batolecím věku. Diagno-stika podle Matějčka a Žlaba. Jak rozumět diagnostickým závěrům. Typy laterality – souhlasná, nesouhlasná, zkřížená, význam pro praxi.

  prostředí školní a domácí-vymoženosti (nástroje, pomůcky, přístroje), organizace ve třídě, pokoje. Leváci ve volném čase, sportovní a zájmové činnosti.

Určeno:                  učitelé MŠ a ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      950 Kč ( 902 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     11. 5. 2009

 

15. Pedagogická diagnostika a prevence

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Program:                základní pojmy pedagogické diagnostiky

  základní metody pedagogické diagnostiky

  komplexní přístup k diagnostice

  diagnostika základních psychických funkcí

  diagnostika chování dítěte

  diagnostika stylů rodinné výchovy

  varianta pro učitele ZŠ – školní věk: diagnostika úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení cizího jazyka atd.

  varianta pro učitele MŠ – předškolní věk: diagnostika rizikových dětí, prevence obtíží

  příprava a realizace podpůrných výukových programů

  tvorba individuálních vzdělávacích programů

Určeno:                  učitelé MŠ, ZŠ a speciálních škol, pracovníci PPP, pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      12 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 6. – 7. 1. 2009

 

16. Jak porozumět tomu, když se řekne psychologické vyšetření

Akreditace MŠMT ČR č. j. 4128/2007-25-19

Lektorka:               PhDr. Václava Masáková

Program:                úvod do struktury psychologického vyšetření, objasnění základních pojmů

  anamnestické údaje jako východisko

  vlastní psychologické vyšetření

  vyšetření SPU

  vyšetření při volbě další vzdělávací cesty

  osobnostní dotazníky – struktura osobnosti

  základní pojmy z psychologických zpráv a jak jim rozumět

  interpretace nejčastěji používaných pojmů

Určeno:                  pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 10. 12. a 18. 12.  2008

 

17. Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření – důležitý nástroj pro učitele nebo papír do šuplíku?

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektorky:               Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Program:                zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření a její srozumitelnost (seznámení se s potřebnou terminologií)

  závěry ze zprávy a jejich realizace ve škole

  rozbor zpráv ze speciálně pedagogického vyšetření (účastníci si mohou přinést zprávy, které mají k dispozici – bez veškerých osobních údajů a autora zprávy!)

  vytvoření desatera efektivní zprávy

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              6 hodin

Cena:                      1 100 Kč (1 045 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termín konání:     24. 3. 2009

 

18. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole

Akreditace MŠMT ČR č. j. 21 077/05-25-196

Lektoři:                  Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová, PhDr. Jiří Los

Program:                vymezení pojmů, příslušné školské dokumenty

  od rámcového vzdělávacího programu k tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

  individuální integrace v běžné třídě, skupinová integrace

  návštěva škol, které mají dobré zkušenosti s individuální i skupinovou integrací; náslech, rozbor

Účastníci získají CD s podstatnými informacemi a konkrétními výstupy z průběhu kurzu.

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah kurzu:      16 hodin rozložených do dvou setkání

Cena:                      2 700 Kč (2 565 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)

Termíny setkání: 5. 5. a 19. 5. 2009

 

19. Cesta, jak pomoci ve vzdělávání žáků se SPUCH na 1. stupni ZŠ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 3438/2008-25-34

Lektorka:               Mgr. Jitka Dombiová

Program:                žáci se specifickými poruchami učení a chování

  styly učení a jejich využití u žáků se SPUCH ve škole

   domácí příprava s využitím techniky učení

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání:     22. 4. 2009

 

20. Cesta, jak pomoci ve vzdělávání žáků se SPUCH na 1. stupni ZŠ

Akreditace MŠMT ČR č. j. 3438/2008-25-34

Lektorka:               Mgr. Jitka Dombiová

Program:                žáci se specifickými poruchami učení a chování

  styly učení a jejich využití u žáků se SPUCH ve škole

   domácí příprava s využitím techniky učení

   příprava ke studiu na SŠ

Určeno:                  učitelé ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogové, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci

Rozsah semináře:              8 hodin

Cena:                      1 200 Kč (1 140 Kč pro členy OS DYS-centrum® Praha)      

Termín konání:     23. 4. 2009

 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008