Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Nakladatelství D+H

Anotace publikací

Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra: Máte neklidné, nesoustředěné dítě?

Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD)  především pro učitele

Publikace nabízí zejména konkrétní přístupy  k žákům s ADHD/ADD ve školním prostředí (zvládání nejčastějších projevů, řešení problémových situací, efektivní způsoby komunikace, kariérové poradenství, období dospívání, právní předpisy aj.).

2. vydání, 128 stran, brož., 85,- Kč, ISBN 978-80-903-869-1-4

 

Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana: Máte neklidné, nesoustředěné dítě?

Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele

Publikace přináší zejména praktické rady, jak zvládat výchovu dětí s ADHD/ADD (výchovné zásady, charakteristické projevy a možnosti ovlivnění, situace ve škole, výběr dalšího vzdělávání, období dospívání a dospělosti). 7. vydání, 84 stran, brož., 45,- Kč, ISBN 80-903869-0-7

 

 

Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU – především pro 1. stupeň ZŠ

Publikace přináší kromě obecných zásad hodnocení dětí s SPU zejména konkrétní možnosti objektivního hodnocení ve všech předmětech. Čtenáři zde naleznou i souhrn všech důležitých  informací z právních předpisů MŠMT, které se týkají vzdělávání a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení.

3. vydání, 44 stran, brož., 35,- Kč, ISBN 80-903579-4-6

 

Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole

Publikace přináší kromě informací ke školní zralosti zejména pestrou nabídku cvičení a her zaměřených na rozvoj percepčně kognitivních funkcí důležitých pro zvládání čtení, psaní a počítání, ale i zvládání role samostatného školáka (rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti a pozornosti, myšlení a řeči, rozvoj motoriky a grafomotoriky). Publikaci ocení nejen  rodiče předškolních dětí, ale  i pedagogové předškolních zařízení.

5. vydání, 48 stran, brož., 35,- Kč, ISBN 978-0-903869-3-8

 

Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra: Relaxace nejen pro děti s LMD

Publikace nabízí řadu relaxačních technik využitelných nejen pro děti s LMD (ADHD, ADD), a to včetně obrazové přílohy.

3. vydání, 44 stran, brož., 45,- Kč

 

Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana, Sovová Hana: Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (i pro SŠ)

Publikace přináší kromě obecných zásad hodnocení dětí s SPU zejména konkrétní možnosti objektivního hodnocení ve všech předmětech na 2. stupni základních škol a na středních školách. Čtenáři zde naleznou i souhrn všech důležitých  informací z právních předpisů MŠMT, které se týkají vzdělávání a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení.

3. vydání, 68 stran, brož., 65,- Kč, ISBN 978-80-903579-7-6

 

 

 

Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra: Smyslové vnímání - metody reedukace specifických poruch učení

Publikace přináší kromě obecných zásad postupu při reedukaci specifických poruch učení (SPU) zejména řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání (včetně paměti) – většinu z nich lze využít nejen při reedukaci SPU, ale i u předškolních dětí v rámci prevence SPU. Publikaci proto ocení pedagogové základních i mateřských škol, poradenští pracovníci a v neposlední řadě i rodiče dětí s SPU.

2. vydání, 68 stran, brož., 65,- Kč, ISBN 978-80-903579-9-0

 

Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana:  Dyslexie - metody reedukace specifických poruch učení

Publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dyslexie -  zejména řadu konkrétních námětů pro efektivní reedukaci – část z nich lze využít i u předškolních dětí v rámci prevence SPU. Součástí publikace je i barevná obrazová příloha.

1. vydání, 68 stran, brož., 65,- Kč, ISBN 978-80-903579-9-0

 

Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana:  Dysgrafie - metody reedukace specifických poruch učení

Publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dysgrafie - zejména řadu konkrétních námětů pro efektivní reedukaci – část z nich lze využít i u předškolních dětí v rámci prevence SPU. Součástí publikace je i barevná obrazová příloha.

1. vydání, 68 stran, brož., 65,- Kč, ISBN 80 903579-2-X

Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana:  Dysortografie - metody reedukace specifických poruch učení

Publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dysortografie - zejména řadu konkrétních námětů pro efektivní reedukaci. Uvádí také možnosti individuální péče o dítě s dysortografií ve škole.  Součástí publikace je i barevná obrazová příloha (Ivana Růžičková)

1. vydání, 68 stran, brož., 65,- Kč, ISBN 978-80-903869-4-5

 

Jucovičová, Drahomíra: Měkké, nebo tvrdé? – kufřík první pomoci v ČJ

     Tato pomůcka je určena pro děti, které mají obtíže při aplikaci gramatických pravidel v českém jazyce. I když jednotlivá pravidla znají, často nevědí, kdy které pravidlo použít. Děti jsou při manipulaci s pomůckou postupně na základě vylučovací metody dovedeny k volbě správného pravidla. Díky tomu se soubor gramatických pravidel a  jejich aplikace stává pro děti srozumitelnější, přehlednější.

     Výhodou této pomůcky je, že se vyhýbá zahlcení dětí podrobnými údaji hned v počáteční fázi nácviku (to je možné až později, zvládnou - li základní orientaci).

     Navíc počítá s aktivitou dětí - jednotlivá pravidla si mohou barevně označit (např. měkké souhlásky "měkkou" barvou - žlutě, tvrdé souhlásky černě apod., dokreslit obrázky, zvýraznit nejpodstatnější údaje aj.), dopisovat příklady, výjimky, doplňující údaje apod.

2. vydání, skládanka, 28,- Kč, ISBN 978-80-903869-5-2

 

 

Interaktivní pomůcky nejen pro český jazyk  

Děti si díky těmto pomůckám osvojují základní pravidla českého pravopisu prostřednictvím smyslů –  zapojením zraku, sluchu i hmatu (tzv. multisenzorické učení - gramatická pravidla jsou totiž vyjádřena pomocí obrázků, které jsou znázorněny reliéfně na plastovém materiálu) a zároveň vlastní aktivity (dětem  nejsou předkládány hotové přehledy, ale zcela záměrně polotovary , které si samy různými způsoby dotvářejí, dokončují).

     K dispozici jsou pomůcky zaměřené osvojování tvarů psacích písmen,  hláskosloví, rody a vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, slovní druhy (prozatím druhy zájmen).

     Cílem je usnadnit dětem osvojování české gramatiky a pomoci při jejím zpřehlednění (pomůcky jsou efektivní i při výuce českého jazyka pro cizince)

Cena 27 – 100 Kč/ks     

                 

            Řada výše uvedených publikací byla přeložena i do slovenštiny.

www.dh.wz.cz
 


Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008