Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Literatura související s ADHD

Recenze na knihu 12 klíčů k důsledné výchově

Autoři knihy: Donald G. Morrish
Nakladatel: Portál, s.r.o., Praha
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-7178-786-8
Počet stran: 135


Recenzent: Mgr. Lucia Drotárová
Hodnocení: **** 

Proč děti neposlouchají – rodiče ani učitele? Kam se ztratila autorita, poslušnost či zdvořilost? Odpověď autora je – výchova jde špatným směrem. Cílem výchovy není, aby se dítě cítilo dobře, mělo úspěch a vysoké sebevědomí – výchova musí obsahovat, kromě managementu chování a učení se dovednostem, též výchovu k poslušnosti – předkládaná kniha dává jasné tipy jak na to. Kniha je určená těm, kteří vychovávají – rodičům a učitelům.

Na první pohled se zdá, že jde o další z řady zjednodušujících publikací ve stylu „pomocí deseti jednoduchých kroků se staňte bohatým a úspěšným“.

Tato kniha je ale něčím víc. Velice dobře a poutavě napsaný text, který přečtete jako „oddechové čtení“ obsahuje řadu zajímavých myšlenek, konkrétních doporučení a vysvětlení, proč některé přístupy selhávají (především u tzv. problémových dětí, tedy impulzivních, v pubertě apod.)

 

Dnes si mnoho učitelů i rodičů stěžuje na nedostatek autority, na to, že děti neposlouchají, nejsou „vychované“, jsou agresivní, nemají vůli – neumí poslouchat. Podle autora knihy je k takovému chování přímo vedeme – zhoršení stavu není možné připsat pouze změně společenských podmínek, chudobě nebo rozpadu rodin.

 

Problémy výchovy a přístupů k výchově zahrnuje Morrish následovně:

Kdysi se výchova ztotožňovala s vedením dětí k poslušnosti – a děti se stali submisivní a neiniciativní. Pak jsme si zakázali říkat dětem „ne“ a drzost vztek a vzdor jsme měli brát jako přirozené projevy růstu – a děti se staly egocentriky a „zkaženými fakany“. Pak jsme vsadili na důslednost při odměňování a trestech (modifikaci chování, kdy dítě předem ví, za co bude odměněno a za co trestáno) – a výchova se začala podobat neosobnímu výcviku psů.

V poslední době se volá po větší svobodě dětí na rozhodování o sobě (což by je mělo připravit na rychle se měnící svět); děti se mají naučit odpovědnosti tím, že pocítí následky svých rozhodnutí (tzv. management chování) – na rozdíl od předchozí metody není dětem řečeno, které chování je správné předem. Tento – velice propagovaný – přístup se nehodí pro mnoho dětí, zejména ty impulzivní, z rodin rozvrácených, s problémovou výchovou a u žáků s horšími výsledky – tedy právě u těch, kteří jsou učiteli považováni za problematické. Management chování totiž jednak opomíná vymezovat, které rozhodnutí má dítě ve své kompetenci, jednak může podporovat vznik nežádoucího systému hodnot. Permanentní nutnost rozhodovat se (místo jednoduchého poslechnutí) je stresující.

 

Jak tedy k dětem přistupovat? Podle autora sestává výchova ze tří základních kamenů – z učení se dovednostem (jak řešit konflikty, jak pracovat, jak si hrát – tedy k získání kompetencí), z managementu rozhodování (postupně s věkem dětem dopřávat více svobody a učení se z vlastní zkušenosti) a na prvním místě z výchovy k poslušnosti (přičemž předpokládá, že je přirozeností dětí být impulzivní a sebestředné) – pro úspěšný život je nutné naučit se řádu, umět akceptovat pravidla i omezení, aby lidé mohli spolu žít v rodinách a společenstvích.

 

Jak vychovávat právě k poslušnosti (aniž uděláme z dítěte netvořivého a submisivního jedince) – na tuto otázku se pokouší odpovědět autor vytýčením dvanácti srozumitelných rad:

 

1. Nikdy nedávejte na vybranou, je-li třeba omezení.

 

2. Pokud dnes o poslušnosti diskutujete, budete o ni zítra prosit.

 

3. Dobrá průprava dětí vede k tvorbě správných návyků.

 

4. Pokud stojí za to pravidla mít, stojí za to trvat na jejich dodržování.

 

5. Chování, jemuž je třeba naučit, vyžaduje výuku.

 

6. Nácvik dnes přináší dobrý výkon zítra.

 

7. Svoboda neznamená dělat si, co chci. Je to dělat, co je správné bez dohledu.

 

8. Odpovědné rozhodování patří do odpovědných rukou.

 

9. Výchova jde nejlépe od srdce, nikoli od ruky.

 

10. Pozor na domýšlivost přestrojenou za sebeúctu.

 

11. Nejlepším řešením je prevence.

 

12. Dobrá výchova není možná bez velkého odhodlání.

 

Každá z těchto rad je doplněna řadou příkladů ze života a konkrétních postupů. Knížka ve čtenáři rozhodně nevzbudí pocit, že je poučován někým, kdo „viděl děti jenom z rychlíku“, nebo že se jedná o přístup vhodný možná jinde, ale nikoli na místní děti.

 

Problémem, který kniha neřeší (a ani nemůže) je samozřejmě nejednotnost vychovatelů (rodiny a školy) v přístupu k dítěti – které každé nejednotnosti jako slabiny rychle využije.

 


Recenzent: PhDr. Andrea Horváthová
Hodnocení: **** 

Autor knihy ponúka pomoc rodičom a vychovávateľom pri riešení problémov spojených s výchovou detí, a to použitím kľúčových princípov, ktoré umožňujú vychovať dieťa k väčšej zodpovednosti. Napríklad ako zaobchádzať s detským vzdorom alebo ako priviesť deti k tomu, aby urobili to, čo sa od nich očakáva. Zaoberá sa aj inými námetmi výchovy, ako je využitie prevencie, výchova k zdvorilosti a úcte a príprava na budúcu nezávislosť detí. Čitateľ v tejto knihe nájde informácie, ktoré buď potvrdia, alebo vysvetlia jeho vlastnú, často nie celkom do hĺbky pochopenú skúsenosť. Kniha je popretkávaná jemným humorom, vďaka ktorému sa číta ľahko, nezaťažuje čitateľa ťažkou odbornou terminológiou a cítiť z nej veľkú lásku autora k deťom. Stretávame sa tu s edukačným textom určeným predovšetkým vychovávateľom použiteľným však aj ako učebný text pre študentov pedagogiky. Klíčová slova: Výchova, výchovné metódy, zdvorilosť, úcta, poslušnosť, vzdor, odolnosť, zručnosti, manažment rozhodovania, sebavedomie, plánovanie, chyby vo výchove, riešenie problémov

Je paradoxné začínať od konca, no v prípade tejto publikácie sa mi to zdá byť namieste. Ronald G. Morrish – autor tohto dielka vyštudoval pedagogiku na univerzite v Toronte a svoje myšlienky nadobudnuté štúdiom a overené praxou podáva ďalej formou kurzov a seminárov o výchove. Publikácia s názvom „12 kľúčov k dôslednej výchove“ je tam, kde zvyčajne býva záver zakončená dvanástimi myšlienkami, podľa autora „dvanástimi kľúčmi“. Ak sa s nimi stotožňujete, určite si prečítajte túto knihu, v ktorej sú presvedčivo rozpracované.

Citujem 12 kľúčov:

Nikdy nedávajte na výber, pokiaľ sú potrebné obmedzenia!

Ak dnes o poslušnosti diskutujete, zajtra o ňu budete prosiť!

Dobrá príprava detí vedie k tvorbe správnych návykov.

Ak stojí za to pravidlá mať, stojí za to trvať na ich dodržiavaní!

Správanie, ktorému treba naučiť, vyžaduje výučbu!

Nácvik dnes prináša dobrý výkon zajtra!

Sloboda neznamená robiť si čo chcem. Je to robiť, čo je správne, bez dohľadu.

Zodpovedné rozhodovanie patrí do zodpovedných rúk!

Výchova ide najlepšie od srdca, nie od ruky!

Pozor na domýšľavosť prestrojenú za sebaúctu!

Najlepším riešením je prevencia.

Dobrá výchova nie je možná bez veľkého odhodlania.

 

Táto úprimná kniha sa nemôže minúť účinkom, aj keď bola napísaná v inom kultúrnom prostredí, než je to naše. Aj keď sú rozdiely v jednotlivých kultúrach na výchovu, je nanajvýš osožné porovnať názory a možno aj praktické rady pri výchove detí. Donald G. Morrish sa veľmi jemne a nenásilným spôsobom snaží vysvetliť, že je čas na zmenu. Predkladá ľahko a pútavým spôsobom súhrn chýb, ktorých sa vo výchove dopúšťame a navyše ponúka možnosti ako vychovávať lepšie – efektívnejšie.

Kniha je rozdelená na štyri hlavné časti. V prvej časti s názvom „Zatúlaná výchova“ autor rieši elementárne problémy rodičov a detí, akými sú napríklad vzdor, odolnosť, výmena rolí, dospievanie, nedostatočný rešpekt, rozhodovanie, obmedzenia... V tejto časti výrazne dominujú emócie, čo je však vzhľadom k danej téme prirodzené. Čitateľ si doplní a prehĺbi svoje vlastné skúsenosti a názory na výchovu a možno niektoré myšlienky sa mu budú zdať priam revolučné. Druhá časť nesie názov „Nácvik poslušnosti“ a autor ju venuje výchove k poslušnosti. Poúča čitateľa ako „funguje“ poslušnosť a naopak ako „nefunguje“. Práve v tejto časti cítiť veľkú lásku a porozumenie pre problémy detí a schopnosť autora „vidieť realitu očami dieťaťa“. To je podľa neho kľúčom k dosiahnutiu požadovanej poslušnosti. Tretiu časť autor venuje učeniu zručnostiam. Prezentuje trendové názory na výchovu, ktorá by mala byť zameraná nielen na osvojenie si hodnôt, ale aj na schopnosť realizovať ich v bežnom živote. „Manažment rozhodovania“ je názov poslednej – štvrtej časti knihy. Dočítame sa v nej, ako možno naučiť deti zvládať domáce povinnosti, ako v nich vypestovať zdvorilosť a úctu, ako možno obdarovávať svoje deti a veľmi citlivo a erudovane autor ponúka možnosti riešiť euforické a depresívne stavy detstva. Skutočne krásna je myšlienka autora: „Odmietajte správanie, no v žiadnom prípade nie dieťa“. Dieťa nikdy nesmie prestať veriť a cítiť, že je milované. Dieťa nič nebolí viac než odmietnutie. Bohužiaľ, niektoré z našich najbežnejších výchovných techník môžu zanechať v deťoch pocit, že sú odmietané. Zaujímavý je autorov názor na posilňovanie sebaúcty u detí, čo je dnes dosť frekventovaný pojem. Možno ho zhrnúť do akéhosi motta: „Pozor na domýšľavosť prestrojenú za sebaúctu!“ S týmito a inými podobnými názormi sa stretnete v tejto publikácii o výchove detí, o ktorej sa už popísalo množstvo kníh. No túto si vďaka autorovmu jednoduchému a zábavnému štýlu môžu prečítať aj naše deti, čo je nepochybne jej prínosom. Na prvý pohľad čitateľa zaujmú aj vtipné obrázky, ktorými je publikácia doplnená, no pozornému čitateľovi neunikne ani hlboká empatia a optimizmus autora, ktorý umne vniesol do svojho dielka. Po jeho prečítaní sa ním zaručene „nakazíte“.

 


Recenzent: JUDr. Štefan Mida
Celkové hodnocení: **** 


Autor predkladá rodičom a vychovávateľom spôsob riešenia problémov, ktoré môžu nastať pri výchove detí. Všichni budou souhlasit, že musíme vychovávat děti k zodpovědnosti a ochotě spolupracovat. To je jediný způsob, který může přinést důvěru v budoucnost naší společnosti. Současný populární způsob výchovy, bohužel, nikdy tento úkol splnit nedokáže. Táto publikácia je edukačným textom určeným predovšetkým pre vychovávateľom a to bez ohľadu na ich pôsobenie v hromadných výchovných zariadeniach tak aj v súkromí. Je použiteľný ako učebný text študentom príslušných odborov na pedagogických fakultách. Svojimi návrhmi na riešenie problémov výchovy detí prispieva k zvládnutiu správnej výchovy rodičmi.


Klíčová slova: Výchova detí, výchovné metódy, výchova k poslušnosti, výučba zručností, manažment rozhodovania, chyby vo výchove

Myšlienka priniesť niečo nové a prevratné do výchovy detí sa môže javiť ako ďalšia „otrepaná“ literatúra. V každom stupni vývoja spoločnosti sa nachádzajú návody na výchovu mladej generácie, pričom tieto snahy sú sprevádzané neustálym sťažovaním sa na neposlušnosť, neochotu spolupracovať, na málo rešpektu zo strany detí, zvyšovanie násilia a neúcty k starším. Bolo by zrejme komické pripomínať, že niektoré vyjadrenia na adresu detí majú rovnaký charakter v každej generácii rodičov. Napriek tomuto faktu, nie je možné sa spoliehať na to, že výchova, resp. nové trendy vo výchove detí nie sú potrebné a nie je potrebné sa nimi preto zaoberať. Aj keď sú rozdiely v rámci jednotlivých kultúr na výchovu svojich detí, vzhľadom ku skracovaniu vzdialeností spôsobené technickým rozvojom a najmä informačnými technológiami je nanajvýš osožné porovnať názory a možno aj praktické rady pri výchove detí. Zvlášť je to dôležité, ak tieto návrhy vychádzajú z poznatkov autora z krajiny, ktorá, či si chceme alebo nechceme priznať, je modelom usporiadania demokratickej spoločnosti. Donald G. Morrish nezanedbáva doterajšie vývojové stupne výchovy detí. Veľmi jemne a nenásilným spôsobom sa snaží vysvetliť, že je čas na zmenu. Možno nemá evidentnú snahu preraziť svojimi výchovnými metódami, predkladá však ľahko a pútavým spôsobom súhrn chýb, ktorých sa vo výchove dopúšťame. Stavebné kamene výchovy sú pomerne dobrým návodom k všeobecnému pochopeniu fungovania reálnej výchovy.

V prvej časti knihy autor dosť emotívne pôsobí na rodičov: Už jste unaveni z nekonečného smlouvání se svými dětmi?Jste frustrování nedostatkem jejich respektu? S jeho spomienkami na výchovné metódy v minulosti možno súhlasiť ako s jedným názorovým prúdom, ktorý chce niečo prevratné priniesť. S jeho základnými stavebnými kameňmi výchovy však možno plne súhlasiť.

Druhú časť venuje autor výchove poslušnosti. Presvedčuje čitateľov ako funguje poslušnosť. Použité príklady svedčia o autorovej vyspelosti posudzovať aj bežné životné situácie z pohľadu detí, čo má podľa neho zásadný vplyv na dosiahnutie potrebnej poslušnosti.

Manažmentom rozhodovania sa Donald G. Morrish zaoberá v tretej kapitole. Ako naučiť deti zvládať domáce povinnosti, naučiť ich zdvorilosti, riešiť euforické a depresívne stavy detstva a ďalšie výchovné problémy nútia rodičov, či vychovávateľov dospieť k poznaniu, že je potrebné odňať, hoci aj na prechodný čas kompetencie , pretože domácnost a školy nejsou demokracie. O věcech, které spadají do kompetence dospělých, rozhodujte vy.

Publikácia svojím obsahom doplňuje poznatky vo výchove detí, kde sa popísalo množstvo prác. Jemný humor autora spôsobuje, že sa knižka číta ľahko, nezaťažuje čitateľa ťažkou odbornou terminológiou. Aj keď použité myšlienky majú univerzálnu platnosť, a v tomto ide o tradičný spôsob spracovania literatúry s podobným obsahom, v mnohom sú podobné, ba až zhodné s inými autormi. Možno aj preto nám pripomínajú, že ani nerobíme až také veľké chyby vo výchove. Zvolený autorov štýl je vhodný aj k prečítaniu knihy našimi deťmi, čo je nepochybne jej prínos.

Hodnocení: Mgr. Lucia Drotárová PhDr. Andrea Horváthová JUDr. Štefan Mida
odborné hledisko - Věcná správnost - odborná relevance: ***** ****  **** 
odborné hledisko - Zachycení avizovaného problému: ****  ****  **** 
odborné hledisko - Postižení souvislostí: ***** ***** *****
hledisko pedagogické využitelnosti - Srozumitelnost, přehlednost: ***** ***** *****
hledisko pedagogické využitelnosti - Využitelnost pro výuku: ***   ****  **** 

Zveřejněno s laskavým svolením zdrojových stránek http:/www.webnumanita.cz/


Konkrétní odkaz
zde
Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008