Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

- speciálního pedagoga Mgr. Petry Frankové

  Otázky a odpovědi najdete zde

Na Vaše otázky zde odpovídá Mgr. Petra Franková z Moravskoslezského  kraje - Karviná , která vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci a MU v Brně, obor Speciální pedagogika (státní závěreč zkouška - Edukace jedinců s poruchami chování - etopedie, Pedagogika   a psychologie, Speciální pedagogika pro učitele)


VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:

-      Pedagogická fakulta UP v Olomouci a MU v Brně – obor speciální pedagogika

·        V roce 2OO6 absolvent certifikace terapeutické činnosti na EEG-biofeedback na Institutu biofeedbacku v Praze (PhDr.Tyl, MUDr. Faber)

·        Absolvent kurzu “Komunikace ve znakovém jazyce” (4roky) akreditovaném MŠMT

·        V současné době studentka Grafologie při České grafologické komoře

 

 

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ SEMINÁŘE AKREDITOVANÉ MŠMT:

·                    kurz programu "Začít spolu", týdenní letní škola tohoto programu

·                    Globální čtení

·                    Genetické čtení

·                    Možnosti a meze poznávání písma

·                    Prevence sociálně patologických jevů, prevence drogových závislostí

·                    Prevence drogových závislostí na 1.stupni

·                    Metoda ONE BRAIN při práci s žáky s poruchami učení

·                    Agrese v dětském věku z pohledu dětské psychiatrie

·                    Alternativní komunikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

·                    Neukázněný a neprospívající žák

·                    Dyskalkulie-specifická porucha  matematických schopností

·                    Náměty činností vedoucích k rozvoji osobnosti žáka ve vyučování v matematice

·                    Hudební výchova tradičně i netradičně

·                    Nové výtvarné techniky

·                    Osobnostní sociální výchova ve škole

·                    6. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 2008

 

 

PŮSOBENÍ:

·        10let učitelka

·        10 let učitelka na   na 1.stupni

·        V současné době člen týmu Školního poradenského pracoviště na

·        Úzká spolupráce se školním psychologem na

·        Od roku 2006  aktivní terapeutická činnost na EEG-biofeedbacku  (pro děti i dospě, většina klientely  děti a dospě s ADHD, ADD, poruchami učení)

·        Konzultač spolupráce s Institutem EEG - Biofeedback v Praze

·        Konzultač spolupráce s Centrem pomoci handicapovaných při UP v Olomouci

·        Během praxe učitelky práce s integrovanými dětmi s ADHD, ADD, poruchami učení

 

 

KONTAKT:

Mgr. Petra Franková, Karviná

e-mail:  frapecko@seznam.cz

Podrobnější informace o EEG - biofeedbacku  www.borovskeho.cz


 
Stránky byly založeny18.7.2008