Máte také dítě s ADHD, ADD,LMD ?

Stránky věnované lehkým mozkovým dysfunkcím, poruchám pozornosti, poruchám pozornosti provázené hyperaktivitou

Zajímavé články (LMD, ADD, ADHD)

Školní zralost

1. Úvod

skolzra

Pro mnohé rodiče je dovršení třetího roku jejich dítěte významným obdobím. Nejen, že se rodič, který doposud trávil veškerý čas se svým potomkem, navrací do zaměstnání, ale i dítě je postaveno před novou skutečnost - nástupem do mateřské školy. Po několika letech domácí výchovy nastává čas, kdy dítě začíná objevovat vnější svět a chce se postavit novým, neznámým výzvám. Do dětského světa vstupují nové tváře dospělých. Pro dítě není snadné adaptovat se na pobyt ve školce. Stejně tak přijmutí faktu, že krom rodičů a blízkých příbuzných, jsou tu další dospělí, kteří dohlížejí, usměrňují či podporují jeho počínání. Naučit se jednat a vystupovat ve skupině vrstevníků je jedním ze základních souborů dovedností, které jsou nezbytné pro co možná nejméně problematické fungování v kolektivu "prvňáčků".

Začátek školní docházky znamená pro rodinu mnoho nových, významných rozhodnutí, nadějí, ale i obav. Připraví-li se však rodina na situaci předem, může se těmto obtížím vyhnout. S blížícím se časem zápisů do 1. tříd základních škol si mnoho rodičů klade otázku, zda je jejich dítě zralé a připravené pro vstup do školy.


2. Pojem školní zralost

Školní zralostí rozumíme fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy, která je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte. Školní zralost dítěti umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti.

Langmeier (1998) souhrnně definuje školní zralost jako "takový stav somato-psycho-sociálního vývoje dítěte, který:

· je výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a předškolního dětství

· je vyznačen přiměřenými fyzickými i psychickými dispozicemi pro požadovaný vývoj ve škole a je provázen pocitem štěstí dítěte

· je současně dobrým předpokladem budoucího školního výkonu a sociálního zařazení.

Podle Trpišovské (1997) lze zobecnit jednotlivé aspekty a stránky školní zralosti. "Dítě je zralé pro školu, je-li na určitém stupni vyspělosti poznávacích funkcí, dosáhlo-li rozvoje vyjadřovacích funkcí (řeč a grafický projev) a projevuje adekvátní předpoklad práceschopnosti v podmínkách školy (dokáže se soustředit, je odolné vůči rušivým podnětům a přiměřeně vytrvalé)."

3. Znaky školní zralosti

Hlavními znaky školní zralosti jsou:

· Fyzická zralost

· Percepční a kognitivní zralost

· Sociální, emocionální a motivační zralost

3. 1. Fyzická zralost.

Dítě dozrává pro školní docházku přibližně v šesti letech. S rychlým růstem, ke kterému dochází před dovršením předškolního věku se mění také proporcionalita postavy. Děvčata by měla v tomto věku dosahovat průměrné výšky 105 až 115 cm, chlapci 110 až 118 cm. U děvčat se váha pohybuje mezi 19 a 23 kg, u chlapců pak mezi 17 a 22 kilogramy. Dalším ukazatelem na fyzickou zralost je počátek výměny chrupu, která začíná u horních předních zubů. Ověření, zda dítě dospělo do fáze, kdy je růstově způsobilé pro školu, nabízí takzvaná "Filipínská míra", tedy zda si dítě sáhne pravou rukou přes temeno hlavy na levé ucho.

3. 2. Psychická zralost.

Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Dochází k přechodu od globálního k diferencovanému vnímání v oblasti sluchové a zrakové, k rozvoji analyticko - syntetické činnosti. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč). Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.

3. 3. Sociální a emocionální zralost

Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování. Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky "zralé" dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností.

4. Posuzování školní zralosti

Pro posouzená školní zralosti jsem si vybrala čtyři metody speciálního poradenství.

· Orientační test školní zralosti

· Test verbálního myšlení

· Zkouška laterality

· Metoda dílčího oslabení výkonu

4. 1. Orientační test školní zralosti (modifikace testu Artura Kerna, autor J.Jirásek)

Test se skládá ze tří subtestů : Kresba lidské postavy - nějakého pána

Napodobení psacího písma - krátké věty

Obkreslení skupiny teček

4. 1. 1. Kresba lidské postavy

Cíl:

Orientačně posoudit úroveň obecné inteligence dítěte, jeho vývojovou úroveň dosažení

přiměřeného stupně představivosti, jemnou motoriku a vizuomotorickou koordinaci.

4. 1. 2. Napodobení psacího písma - krátké věty

Cíl:

Zjistit schopnost analýzy bohatě členěného tvaru, vyvinutí volního úsilí při náročném a málo přitažlivém úkolu, koncentraci pozornosti, vizuomotorickou koordinaci.

4. 1. 3. Obkreslení skupiny bodů

Cíl:

Zjistit schopnost analýzy a syntézy, volní úsilí, vizuomotorickou koordinaci.

4. 2. Test verbálního myšlení (autor J.Jirásek)

Cíl:

Posouzení verbálních projevů dítěte, zjistit základní orientaci dítěte v běžných situacích.

4. 3. Zkouška laterality

Cíl:

Zjistit, kterému z párových orgánů dává dítě přednost.

4. 4. Metoda dílčího oslabení výkonu

Cíl :

Zjištění deficitů v dílčích funkcích (optice, akustice, prostorové orientaci, serialitě a intermodalitě)

5. Co mohou rodiče udělat pro zvýšení školní zralosti

Pro zvýšení školní zralosti mohou rodiče udělat mnohé. Někteří tak činí s naprostou přirozeností, jiní potřebují ukázat správnou cestu či dokonce vést.

Intenzita kontaktů s dítětem v raných fázích jeho života, svádí některé rodiče k tomu, že se nevědomky snaží s dítětem dorozumět "jeho řečí". Napodobují nesprávně vyslovovaná slova svého dítěte, zřejmě v domnění, že jim tak dítě více porozumí. Dítě, které se však nápodobou učí, je takovým chováním rodičů utvrzováno ve správnosti svých výrazů a nemá jiný vzor, od kterého by pochytil mluvené slovo žádoucí pro posouzení školní zralosti. Je tedy nutné oprostit se od těchto návyků a vyžadovat po dítěti jasnou a přesnou výslovnost.

Na první knížku není nikdy pozdě. S prvními vědomými slůvky, mluvíme o období kolem jednoho roku, mohou přijít i první knížky. Samozřejmě je uzpůsobujeme věku dítěte. Z počátku pořizujeme leporela s jednoduchými motivy, které si společně s dítětem prohlížíme, projeví-li o činnost zájem či ho přizveme a s knížkou ho seznamujeme. Jakmile je dítě o něco starší, je nutné postupně začít strukturovat den a zařazovat do něj aktivity, které mají pevně stanovený čas. Sama za sebe pokládám za důležité stanovit dítěti pevný čas na večerní koupání, před kterým následuje úklid dětského pokoje. Samotný úklid by rozhodně neměl být činností rodiče, ale zapojit by se mělo i dítě. Mám vyzkoušeno, že rok a půl staré dítě, dokáže hravou formou umístit hračky na svá místa, samozřejmě za asistence rodiče. Následovat může koupání, kterým také končí aktivní část dne. Po večerní hygieně následuje večeře. Před spaním je vhodné strávit s dítětem oddechový čas. Přítomnost rodiče v době těsně před usnutím navozuje u dítěte příjemný pocit jistoty, bezpečí a klidu potřebný pro uvolnění a relaxaci formou spánku. Upřednostňuji aktivní formu trávení oddechového času s dítětem například čtením pohádek. Vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek.

Domnívám se, že každý rodič je schopen odhadnout, kdy jeho dítě rozumí a chápe to, co po něm požaduje. V momentě, kdy po dítěti chceme, aby něco udělalo, dohlížíme také důsledně na plnění požadavku. Měli bychom učit dítě dotahovat započaté činnosti do konce i za cenu, že svou nelibost bude dávat patřičně najevo.

Volný čas, který s dítětem trávíme bychom měli umět maximálně využít v jeho prospěch. Žádná vycházka by neměla být jen bezduchým procházením se venku, ale také dialogem mezi rodičem a dítětem obohaceným o množství podnětů, které venkovní prostředí nabízí.

Umět pozdravit, poděkovat či o něco požádat - poprosit, patří mezi základy společenského chování, které v dítěti pěstujeme také.

Naučíme jej jméno, příjmení a adresu, kde bydlí, jména jeho rodičů a sourozenců.

Období vzdoru není pro rodiče snadné. Neustálé odmlouvání a přemíra negací se strany dítěte je pro rodiče vyčerpávající a únavná. Přesto i zde platí, že všechno zlé, je k něčemu dobré. Pokud chce dítě vše dělat samo, je vhodné mu dát prostor k seberealizaci. Samoobslužné činnosti se mohou v této době naučit mnohem snáze než-li dříve. Motivačním prvkem je právě to vzdorovité "chtění", touha udělat něco samo bez pomoci druhého.

Široké spektrum výtvarných činností rozvíjející jemnou motoriku (malování, stříhání papíru apod.), je dalším prostředkem získání potřebných dovedností, které patří mezi kritéria posuzovaní školní zralosti.

Vhodnou knihou plnou říkadel a známých básniček je publikace Paci, paci, pacičky pro kluky a holčičky od nakladatelství Futura.

Pokud se v chování, vystupování a jednání dítěte objevují projevy nezralosti z pravidla je rodičům doporučen odklad školní docházky o jeden rok.

5. 1. Hry vhodné pro rozvoj smyslového vnímání

Použitá literatura: Žáčková, H., Jucoviřová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole.

Vyhledávání určitých předmětů v místnosti - podle barvy, tvaru, ma­teriálu, velikosti atp. Např. "Řekni, co je v místnosti ze dřeva, z látky ..., co je zelené, červené"

Skládání rozstříhaných obrázků. Můžeme použít známé obrázky, pohlednice nebo obrázky dítětem vytvořené. Ty rozstříháme zpočátku na menší počet kousků (2 - 3), posléze na větší počet (6), dítě z nich skládá obrázek,

Cvičení prostorové a pravolevé orientace - cvičíme pojmy: nahoře - dole - uprostřed vpředu - vzadu - uprostřed vpravo - vlevo. Zpočátku opět na předmětech, pak obrázcích, posléze na vlastním těle a těle druhé osoby vhodné jsou také puzzle.

"Kimova hra " Cvičí opět pozornost, paměť i postřeh. Na stůl položíme několik předmětů. Ukážeme je dětem. Pak předměty zakryjeme a jeden z nich tajně odebereme, po odkrytí dítě hádá, která věc zmizela.

5. 2. Hry vhodné pro rozvoj sluchového vnímání

Rytmická cvičení. Předvádíme rytmus, který dítě napodobí - ťukáním tužkou, klepáním prsty, tleskáním, ..hrou na Orfovy nástroje nebo s použitím nádobí. Mezi rytmická cvičení řadíme také tleskání nebo dupání k říkankám a písničkám.

Cvičení vyhledávání, lokalizace zvuku. Hledáme schovaný předmět, který vydává nějaký zvuk (nejlépe zvonící nebo jen tikající budík)

5. 3. Hry vhodné pro rozvoj paměti a pozornosti

Rovnání hraček podle velikosti. Dítěti předložíme 3 - 5 - 10 hraček, které srovná do řady podle velikosti. Pak hračky zakryjeme a dítě se snaží vyjmenovat všechny hračky, jak šly po sobě.

Vyřizování vzkazů. Necháváme dítě vyřizovat jednoduché vzkazy jednotlivým členům rodiny.

5. 4. Hry zaměřené na rozvoj myšlení a řeči

Dovyprávění příběhu - povídáme dítěti jednoduchý krátký příběh, který nedokončíme, dítě má za úkol jej dokončit.

Rozeznávání, co je správné, a co ne. Dítěti předříkáváme pravdivé i nepravdivé krátké věty a ono se snaží určit, co je správně a co špatně. "Pomeranč je sladší než citron."; "Auto jede rychleji než kolo."; "Kočka je menší než myš.

Hry se slovy. Vymýšlení vět nebo i říkanek, kde všechna slova začínají stejnou hláskou (máma má mísu).

5. 5. Hry zaměřené a rozvoj motoriky

Cvičení zaměřená na rozvoj jemné motoriky: modelování, vytrhávání z papíru, vystřihování, sestavování řetězu z kancelářských sponek, zapínání knoflíků, zipů, patentek, háčků, zavazování tkaniček, oblékání se, oblékání panenek, navlékaní korálků.

Vlastní kresebná cvičení:

Začínáme na velkou plochu, formát postupně zmenšujeme, napřed zkoušíme volné čmárání po ploše (míč se kutálí), pak již řízené:motání klubíček, kruhy jako točící se kola, vlnovka jako vlnky na vodě, tečky jako zobání kuřátek nebo zasněžená chaloupka,

Spojení bodů čarami: různým směrem - hromada prken, stejným směrem - plot, hřeben zleva doprava -žebřík, jízda autem, dolní oblouk - zleva doprava, houpačka se houpe, tašky na střeše, horní oblouk - zleva doprava:duha, hromádka od krtka, hory, kruhy: sněhulák, let motýla okolo kytičky stonožka, smyčky: pletení svetru, kouř, osmičky: let motýla, šikmé čáry: prší, ovál: velikonoční vejce, trojúhelníky: pyramidy, vybarvování.


 Monika Štolfová 
http://trishamad.blog.cz/

Článek je zveřejněn s laskavým souhlasem autorky

 


 

Žádné komentáře
 
Stránky byly založeny18.7.2008